ილია ჭავჭავაძე: რა არის თავისუფლება?

2 სექტემბერი 2021
2 სექტემბერი 2021
2 სექტემბერი 2021

ილია ჭავჭავაძე: რა არის თავისუფლება?

Freedom is the condition of human being, says Bossuet in his world history, everyone obeys only the law and the law is stronger than every single person; The ancient Romans and the ancient Greeks looked at freedom in this way. This true and precise meaning of freedom is known and recognized by modern scientists and states. The true, orderly structure and arrangement of the society of men should be built on this very cornerstone. It's not like that, the social life of those men, which cannot be independent from each other, is only coercion, trampling on each other, oppressing and robbing each other. Then the existence of man is the existence of prey, and man, that dish of God, has turned into prey, because That self-destiny is protected and protected by the shield-sword of self-sovereign, and not the provisions and belonging from the common protection and allowance. Conscious and intelligent spiritual people cannot live with this existence, and even that collection of intelligent spiritual people, which we call the society of men, the reason for existence and all meaning is lost and nullified.

And if a man is to have respectable and righteous freedom, as Bossuet says, the mere existence of laws is not enough. The law is the law of life, and therefore it is a sword drawn from the law for the disobedient and a shield for the oppressed. If someone unjustly uses the law in the sword, then the lawman must show himself as a sage. The law is a giver of grace to men when the society itself, a self-willed member, a self-willed man, possesses the most sacred meaning of these two. When being pushed in the name of the law or repulsed offends, offends the feeling of justice, then I am oppressed by this, if not, I am obliged to get out of it, not to undermine the name of the law and not to weaken it, because the law is everyone's shield and, therefore, mine as well. The size of the case has nothing to do with it. The case may not be worth the price of a straw, but the violated, raped feeling still speaks the truth and obeys the law. This is possible only when the sense of justice, the only guarantor of the happiness of the human society, is awakened by everyone and stands as a guard against the law itself.

It is this that is everywhere, and everyone is successful in public life with this shoulder. Here is an example of this, which to a man like us might not even be funny, and which, in our opinion, is of great importance, so much so that in vain all the laws, which should be good, are void promissory notes. It turns out that there is a rich farmer in Breslau (a Prussian city). He recently signed a cross, brought the bride home, and did not inform the police that he had a new person living in the house. According to Prussian law, every owner of a house is obliged to inform the police within three days if a stranger has taken a bath in his apartment. The police fined Sovdagar a little more than that for violating this law. Sovdagar recognized the payment of the fine as unfair and complained to the police. Sovdagar claimed in court, that the police in this case did not have the power to pay a fine for me, because it is reported in the law that if I put a stranger in my house and did not inform the police, then I have to pay a fine; The wife, neither by law nor by the power of the scriptures, is considered a stranger to her husband. Neither the court nor the court chamber accepted Sovdagar's document and imposed the above-mentioned fine, one manat and one shaur, as compulsory. Sovdagar still did not break up and filed a complaint with the big state law, which is called Reichsgericht. The court chamber did not tolerate Sovdagar's document either and imposed the above-mentioned fine, one manat and one shaur, as a penalty. Sovdagar still did not break up and filed a complaint with the big state law, which is called Reichsgericht. The court chamber did not tolerate Sovdagar's document either and imposed the above-mentioned fine, one manat and one shaur, as a penalty. Sovdagar still did not break up and filed a complaint with the big state law, which is called Reichsgericht.

სასაცილოა განა, მკითხველო, ასეთი დავიდარაბა ერთის მანათის გულისათვის, მერე ვისგან? მდიდარის სოვდაგარისაგან. ჩვენებური კაცი მაშინვე ამოიღებდა ქისიდამ ერთს მანათს და მაშინვე დაამწყრალებდა პოლიციას. მაგრამ აქ საქმე განა მარტო ერთს მანათზეა! რა არის ერთი მანათი სოვდაგარისათვის, ხელის ჭუჭყია, მტვერია და სხვა არაფერი. მაგრამ, აბა, ახლა შიგ ჩაიხედეთ ამ საქმეში, გუნება და ბუნება გაუგეთ, მაშინ სიცილის მაგიერ გრძნობა პატივისცემისა მიგახედებთ ამ სოვდაგარზედ. ცხადია, მდიდარს სოვდაგარს ის კი არ ანაღვლებს, რომ ერთი მანათი ერთმევა, არამედ ის, რომ, მისის აზრით, კანონი და სამართალი ირღვევა და კანონი და სამართალი კიდევ მისის თავისუფლების ციხე-სამაგრე იმოდენად ძვირფასია, რომ განურჩევლად, განუკითხველად ხელს არავის ახლებინებს. აი, ნამდვილი, ჭეშმარიტი მოქალაქობრივი თავგამოდება, აი ჭეშმარიტი ქველობა კაცთა საზოგადოების წევრისა. ამოდენა დავიდარაბაში, სამს სამართალში საქმის გატარებაში ერთი მანათი კი არა, იქნება ასი მანათიც დაეხარჯოს, მაგრამ იგი, ერისათვისაც იღწვის, მისთვის ყოველს ქონებაზედ უფრო ძვირფასია. კაცმა, მისის აზრით, უსამართლოდ მოაწვდინა მასზედ კანონის ხმალი და იგი იმავ კანონსა თავის კაცურის კაცობის ფასად წინ უყენებს და განკითხვას სამართლისაგან ელის. კაცური, ადამიანური ცხოვრებაც ამას ჰქვიან: ამისთანა კაცთა შორის ყველა შეკრულია ბოროტისათვის და ყველა გზაგახსნილია სიკეთისათვის. თავისუფლებაც ადამიანისა სხვა არა არის რა, რომ ბოროტისათვის სრულად შეკრული იყოს და სიკეთისათვის უხვად გზაგახსნილი.

Tiflis, June 25, 1887

The Ultimate Link Directory for SEO Free Netflix, Free prime video and much more Best Chat forum for freebies and giveaways Most Secure Cloud free Secure Video Sharing platform free Earn upto 20$ a day Buy digital products for cheap Download wordpress themes and plugins free Themes Ultimate movies and web series